Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

 

 1. Informacje ogólne.

 2. Cele i zadania świetlicy.

 3. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej.

 4. Regulamin.

 5. Dzienny rozkład zajęć.

 6. Informacje o kołach zainteresowań.

 

horizontal rule

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

bullet

Świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00,

bullet

Świetlica przyjmuje uczniów klas 0 – VI szkoły podstawowej,

bullet

Zapisy dzieci do świetlicy przyjmowane są u wychowawców świetlicy po wypełnieniu karty zgłoszenia,

bullet

Dziecko ze świetlicy odbiera rodzic (opiekun), osoba upoważniona przez rodziców (pisemnie), rodzeństwo (powyżej 10 roku życia),

bullet

Dziecko, które może samodzielnie wracać do domu, powinno mieć pisemne oświadczenie podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego) o tym, iż ponosi On całkowicie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu.
 

horizontal rule

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.
 


Cele szczegółowe to:

 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.

 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 3. Współudział dzieci w planowaniu i organizowaniu zajęć.

 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.

 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.

 6. Integrowanie działań wychowawczych świetlicy i rodziny.

 7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 8. Wdrażanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.

 9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

 10. Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.

 11. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, integrujących grupę.

 12. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz świetlicy i szkoły.

 13. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia.
   

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwijania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć uczniów oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych, planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie.

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
 

 1. plastyczne rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, sklepianie, orgiami i inne),

 2. rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze, inscenizacje),

 3. wzbogacające posiadane umiejętności, zaspokajanie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),

 4. kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne),

 5. kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadki, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),

 6. ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, zajęcia muzyczne)

 7. wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie teksów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),

 8. kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),

 9. zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe na placu zabaw na świeżym powietrzu)

 10. relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, zajęcia z cyklu arte-terapia).
   

horizontal rule

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

ROK SZKOLNY 2011/2012

MIESIĄC

CYKL TEMATYCZNY

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

WRZESIEŃ

 

Poznajmy się.

Powitanie nowych uczestników świetlicy.

Zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem, jakim jest świetlica. Zapoznanie z regulaminem świetlicy i rozkładem dnia.

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.

Zabawy integracyjne w grupie  (poznajemy swoje imiona)

Wykonywanie prac plastycznych pt.: „Jak spędziliśmy wakacje?”

Prace organizacyjno - porządkowe w świetlicy.

Wykonanie gazetki pt.: „Witaj szkoło”.

Wakacyjne wspomnienia.

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat wakacji, wakacyjne pamiątki, moje letnie przygody.

 Malowanie pastelami lub farbami okolicy zapamiętanej z wakacji.

Gry i zabawy na powietrzu. 

Bezpieczeństwo na drogach i ulicach.

Przypomnienie zasad ruchu drogowego. Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

„Czy znasz znaki drogowe”. Tworzymy kodeks pieszego.

Prace plastyczne: „Moja droga do szkoły”.

Wyjście przed teren szkoły w okolicy przejścia dla pieszych, prezentacja jak bezpiecznie przejść przez jezdnię.

Dzień ziemi – chrońmy nasze środowisko.

Rośliny, zwierzęta chronione.

Szanujmy lasy, jeziora, rzeki.

Jesienne sprzątanie terenów wokół szkoły.

Pogadanka na temat: „Czystość to zdrowie”, „Dlaczego ludzie śmiecą”. 

Wykonanie plakatu pt.: ,,Dzień  ziemi” - praca w grupach.

Praca plastyczna pt.: „Czystość to zdrowie”- technika dowolna.

 

Nadchodzi jesień

Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni. 

Wycieczka po okolicach Międzyrzeca Przygotowanie wystawy pt.: ,,Jesienne dary”– technika dowolna.

 

Pomagajmy słabszym w nauce.

Rozwijanie umiejętności samodzielnej nauki. Pomoc w nauce, w odrabianiu prac domowych. Wpajanie pomocy koleżeńskiej i życzliwości do uczniów mniej zdolnych.

Odrabianie lekcji wyrównywanie deficytów rozwojowych

Gry i zabawy wspomagające mowę dziecka.

PAŹDZIERNIK

 

Dary jesieni.

 

 

Zapoznanie z wierszem pt.: „Na straganie” Jana Brzechwy.

Zagadki o tematyce jesiennej.

Pogadanka na temat grzybów jadalnych i niejadalnych

Owoce jesieni – lepione z plasteliny. Wykonanie jesiennych bukietów.

Ludziki, zwierzęta wykonane z darów jesieni. Malowanie krajobrazu jesiennego.

Wykonanie gazetki pt.: „Jesień”.

Obrazki z figur geometrycznych - odciskanie pieczątkami wykonanymi z ziemniaka.

Nasz wychowawca.

Rozmowy na temat pracy różnych pracowników oświaty.

Wykonanie okolicznościowej gazetki -  „Święto nauczycieli”. Zapoznanie z wierszem „Kwiaty dla naszej Pani”.

Laurki dla naszej Pani – technika dowolna. Portret nauczyciela – malowany farbami. Tulipan dla Pani wykonany z kolorowego papieru techniką origami.

Złota polska jesień.

Słuchanie wierszy o jesieni. Umiejętność rozpoznawania drzew.

Żyjemy zdrowo – kształtowanie nawyków z zakresu higieny i kultury życia codziennego (pogadanka).

Wykonanie kompozycji z naturalnych materiałów - liści drzew.

Wycinanie z kolorowego papieru elementów jesiennych, dekoracja świetlicy. Ziemniaczane stemple.

Używki i ich szkodliwość.

Dlaczego palenie papierosów, picie alkoholu i branie narkotyków źle wpływa na nasz organizm, ukazanie skutków zażywania używek?

Uczniowie wykonują plakat pt. „Używki i ich szkodliwość na życie i zdrowie człowieka”.

LISTOPAD

Święto niepodległości

Wyjaśnienie znaczenia symboliki „święta niepodległości”

Wykonanie gazetki okolicznościowej.

Czytanie wierszy tematycznych, oglądanie ilustracji o tym święcie.

Wykonanie z masy solnej jeża - malowanie  farbami plakatowymi.

Wypełnianie konturów orła plasteliną.

Podróże po Polsce

Opowiadania uczniów o swoich podróżach popartych widokówkami.

Znajomość mapy Polski

„Zmocz i zgnieć”- uczniowie za pomocą kartki, wody i farb wykonują prace plastyczne. „Wycinanka witrażowa”-  uczniowie za pomocą papieru, nożyczek i farb wykonują prace plastyczne.

Moja ulubiona książka

Pogadanka na temat: „Jak należy dbać o książki?” Rozmowa na temat człowieka, który wyczarował najpiękniejsze baśnie – J. Ch. Andersen. Czytanie baśni Andersena.

Pogadanka: Warzywa i owoce - poznajemy ich wartość odżywczą.

Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni – technika dowolna. Postać z bajki  - Lepiona z plasteliny.

Mój ulubiony bohater książkowy – narysowany kredkami.

Nauka obkładania książek.

Andrzejki zwyczaje ludowe.

 

Zabawy andrzejkowe- lanie wosku, wróżby i konkursy.

 

Pomoc dzieci przy dekoracji świetlicy. Przepowiadanie przyszłości. Gazetka okolicznościowa pt.: „Andrzejki”.

GRUDZIEŃ

Zima tuż, tuż…

Obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy.

Dlaczego jesteśmy mało tolerancyjni?- gry dramowe, dyskusje, pogadanki.

Wykonanie ozdób choinkowych, pocztówek świątecznych dekoracji. Zwiedzamy okolice, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Malowanie zimowych drzew różnymi technikami, np. malowanie pastą, świecą. barwy zimne.

Mikołajki

Pamiętamy aby sprawiać przyjemność bliskim. Sposoby przekazywania sobie upominków.

„Dziadek Mróz” z papieru –  praca w grupach. Świąteczne dekorowanie sali. Wykonanie gazetki świątecznej pt.: „Zima”.

Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą.

Konieczność dokarmiania ptaków zimą – pogadanka.

Czytanie czasopism i gazet w świetlicy.

 

Lepienie z plasteliny ulubionych zwierząt.

Zwierzę wykonane z papieru metodą orgiami i inne.

Przegląd i naprawa karmników.

Choinkowe radości i tradycje świąteczne.

 Rozmowa z dziećmi na temat tradycji wigilijnych. Co chciałbym dostać od Mikołaja? Przygotowanie gazetki okolicznościowej.

Konkurs: „Kartka bożonarodzeniowa”.

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych. (Pogadanka).

Przygotowanie świątecznego wystroju świetlicy. Dekoracja choinki, wykonanie ozdób choinkowych, stroików- własna inwencja twórcza uczniów. Wykonanie    upominków z masy solnej.

Pisanie listu do św. Mikołaja.

STYCZEŃ

Witamy rok 2012.

Rozmowy na temat: „Jak witaliśmy nowy rok.

„Jak zaplanować bal karnawałowy”.

Zabawy zimowe na śniegu: rzuty śnieżkami do wyznaczonego celu.

Sztuczne ognie - malowane farbami. Nowy Rok, Sylwester: Jak spędziłem? – praca plastyczna

Nasze zabawy teatr.

 

Wyjaśnienie znaczenia słowa teatr.

Wspominamy nasze przedstawienia szkolne i towarzyszące im emocje.

Kto jest kim w teatrze?

Próba odpowiedzi na pytanie: gdybyś w przyszłości pracował w teatrze, kim chciałbyś zostać?

Projektowanie obsady i scenografii do wybranego mini przedstawienia.

Zabawa w teatr z wykorzystaniem dramy. Inscenizowanie fragmentów wybranych baśni.

 

Karnawał

Jak dawniej odbywały się bale karnawałowe? - pogadanka.

Bezpieczeństwo podczas zabaw - pogadanka.

Wykonanie czapeczki z kolorowego papieru. Przygotowanie z krepy  i tekturki kotylionów  karnawałowych.

Konkurs - Maski karnawałowe na bal przebierańców.

Nasi dziadkowie

Pogadanka o potrzebie okazywania szacunku i serdeczności dla ludzi starszych. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil

spędzonych z babcią i dziadkiem.

Redagowanie życzeń dla babci i dziadka.

Święto Dziadków” - wykonanie gazetki tematycznej. Laurka dla Babci i Dziadka - technika dowolna.

„Portret Babci i Dziadka:

- farbami plakatowymi lub ołówkiem.

- wykonanie kwiatka z papieru

Zabawy na śniegu: rzuty kulkami do celu, bitwa na kule, wydeptywanie.

LUTY

Kultura życia codziennego.

Nabywanie umiejętności porozumiewania się i współpracy z innymi ludźmi: dyskutowanie,

Argumentowanie, słuchanie wspólne podejmowanie decyzji, dochodzenie do kompromisu (dochodzenie do twórczych rozwiązań). Wpajanie szacunku do starszych.

Rozwiązanie konfliktu to znalezienie wyjścia, które jest możliwe do przyjęcia przez wszystkich

Zainteresowanych- bez wygranych i przegranych uczniowie wykonują prace plastyczne. Zabawy interakcyjne: (np. Postrzeganie i komunikowanie się; Rozwój zaufania i otwartości itp.)

Dzień Zakochanych (Walentynki)

Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące święta zakochanych, miłości,

Rozmowa na temat sposobów okazywania sobie uczuć

 Wykonanie kart walentynkowych i małych upominków, dekoracja świetlicy.

 

Bezpieczne ferie. Jak je spędzę?

 Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych. Rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad.

Gry i zabawy dramowe „odgadnij dyscyplinę sportu”.

Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych.

 

„Słony obrazek”- uczniowie za pomocą soli, kleju i farb wykonują prace plastyczne. W zdrowym ciele zdrowy duch- gry i zabawy na świeżym powietrzu hartowanie organizmu.

Dbamy o naszą świetlicę.

Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy. Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyku świetlicy.

Jak należy dbać o sprzęt szkolny – rozmowa. Giełda pomysłów „Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza.”

Lodowa rzeźba- próby rzeźbienia w śniegu. 

„Na śniegu malowane” – wykonywanie kolorowych obrazów na śniegu.

„Księżyc na chmurce”- wykonywanie z kolorowego kartonu elementów dekoracyjnych do pokoju. 

Przyglądamy się zimie.

 

Układanie rebusów i zagadek o tematyce zimowej.

Obserwacja pogody w styczniu: temperatura, opady, długość dnia. Zanieczyszczenia śniegu, roztopienie śniegu, filtrowanie wody.

 

Gry i zabawy na śniegu, toczenie kul, lepienie bałwana.

Wykonanie bałwana z wykorzystaniem waty, papieru kolorowego

Malujemy zimę – praca plastyczna

MARZEC

Święto kobiet.

Pogadanki na temat: „święto kobiet dawniej i dziś”, poparte materiałami uzyskanymi z biblioteki szkolnej.

Pomysłowość we własnoręcznym wykonaniu drobnych upominków dla pań, sióstr i mam.

Wycieczka w teren, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, zabawy na świeżym powietrzu.

Tydzień z książką lub z gazetą, czasopismem.

Co najczęściej czytam, moje propozycje, omówienie ciekawych artykułów, wydarzeń – relacje uczniów?

Prezentacje słowne i pokazowe uczniów.

Mój ulubiony bohater książkowy – praca plastyczna techniką dowolną.

Gry i zabawy stolikowe, sportowe na sali gimnastycznej (gra w piłkę nożna, siatkówkę, koszykówkę).

Przyjaciel i ja.

Jak być dobrym przyjacielem? - relacje uczniów. Co to znaczy poszanować własną i cudzą godność?- dyskusja uczniów.

„Rodzaje zachowań międzyludzkich” - uczniowie wykonują plakat.

Zabawy stolikowe

Wiosenne kwiaty.

Prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych

Uczniowie z patyka, bibułki i nitki wykonują - „wiosenne kwiaty”.

Zabawy interakcyjne: np „Gier Klanzy”.

 

 

Powitanie wiosny.

Uroczyste topienie marzanny.

Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwiastunów wiosny.

Układanie haseł witających wiosnę.

Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.

Wiosna w pracach plastycznych uczniów -wykorzystanie różnych metod i technik. Zabawy i gry dydaktyczne, łańcuch

Wyrazów, przysłowia, rozrywki umysłowe, zagadki, krzyżówki.

 

Zdrowie i higiena.

 

Pogadanki z uczniami na temat:

„Higiena i zdrowie człowieka”;

„Znaczenie sportu dla zdrowia”.

Uczniowie wykonują plakat pt. ”Ile czasu powinniśmy poświecić na mycie zębów”; „Codzienne czynności związane higieną i zdrowiem człowieka”.

Gry i zabawy naboisku szkolnym z wykorzystaniem piłki. 

KWIECIEŃ

Przygotowanie do Świat wielkanocnych.

Wykonujemy, wypisujemy i wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych. Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych , ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus dyngus.

„Alleluja, Alleluja”- uczniowie wykonują prace plastyczne o tematyce świątecznej.

Malowanie pisanek

Dzień Ziemi- chrońmy nasze środowisko

Rośliny i zwierzęta chronione.

Szanujmy lasy i rzeki.

Tworzymy ogromną Gaję, czyli ziemie.

Zamalowujemy kontynenty i morza.

Zajęcia porządkowe (zbieranie śmieci na terenie naszej szkoły).

Zdrowa żywność.

 

Jak zdrowo się odżywiać?- pogadanki; uczniowie układają jadłospis.

Przygotowanie się do imienin- nakrywanie do stołu.

Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się przy jedzeniu i wpajanie zasad racjonalnego odżywiania się.

Poszanowanie własności osobistej oraz mienia społecznego

Dbałość o wygląd estetyczny świetlicy,

Gier i zabaw, okładanie i naprawa zniszczonych rzeczy- pogadanki,

Dyskusje.

Zmiana dekoracji świetlicy- uczniowie przesadzają kwiatki doniczkowe, wieszają plakaty.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Dni książki.

 

Rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie. Rola bibliotekarza.

O przysłowiach i baśniach.

Czy baśnie, legendy i przysłowia są odzwierciedleniem życia człowieka?

Projektowanie okładek i zakładek do książek.

Prace plastyczne o różnorodnej tematyce

MAJ

Wiosenna pogoda.

Wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie w maju. Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy.

Prace plastyczne „Polne Kwiatki”, „Łąka i jej mieszkańcy”.

Moja mama.

Moja rodzina.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy. Układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego mamy i taty.

Przytaczanie rodzinnych anegdot. Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.

Praca plastyczno – literacka wykonanie kartki z rodzinnego albumu.

Zabawa pantomimiczna: „Czyj to portret?”.

Moi rodzice - praca plastyczna.

Zawody naszych rodziców.

 

Rozmowa na temat zawodów i pracy naszych rodziców. Poznajemy pracę pracowników szkoły. Podstawowe czynności wykonywane przez osoby

Pracujące w szkole. Zachowanie się wobec pracowników szkoły.

 Konkurs na najciekawszy komiks uczniowie wykonują prace plastyczne lub też przedstawiają wymyślony lub znany skecz.

 

Pomoc drugiemu człowiekowi.

Umiejętność współżycia w kolektywie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.

Społeczeństwo wobec uzależnionego od alkoholu- dyskusje pogadanki?

„Kwiatek szczęścia”- uczniowie na karteczkach wypisują, co daje szczęcie człowiekowi przysłowiach naklejają je na duże płatki kwiatu. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

CZERWIEC

Lato, lato...

Rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem. Mój przepis na lato - pisemna praca w grupach. Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki. Swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobu spędzania wolnego czasu.

Praca plastyczna pt. „Lato”.

Nauka wakacyjnych i letnich piosenek. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

 Wszystkie Dzieci Nasze Są- rozmowy na temat różnorodnych narodowości. Próba odpowiedzi na pytanie: co łączy, a co różni dzieci na całym świecie? Cechy

Charakterystyczne danego kraju.

Poznajemy prawa dziecka.

Moja lista przebojów słuchanie i omawianie ulubionych utworów muzyki młodzieżowej;

Życiorysy i zdjęcia zespołów. Gry i zabawy sportowe (gra w piłkę nożna, siatkówkę, koszykówkę).

Dzień sportu.

 

Uczniowie odwiedzają bibliotekę w celu

Uzyskania materiałów na temat: różnych dziedzin sportu.

Wszystko bym oddał/ła za…?- relacje uczniów (np. tabliczkę czekolady).

Gry i zabawy sportowe: gra w dwa ognie.

Moje wakacje.

Wakacyjne przestrogi. Pierwszy dzień lata rozmowy na temat bezpiecznych zabaw - zagrożenia. Pogadanka o bezpieczeństwie kąpieli w miejscach dozwolonych.

Robimy porządki na świetlicy. Uczniowie pokonują tor przeszkód na czas- rywalizacja.

 

horizontal rule

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
w Międzyrzecu Podlaskim

 

 1. Do świetlicy przychodzimy w godzinach 8.00 – 15.00.

 2. Do świetlicy przyjmuję się uczniów klas 0 – VI.

 3. Dbamy o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych.

 4. Pamiętamy o kulturalnym zachowywaniu się.

 5. Szanujemy sprzęt świetlicowy, gry i pomoce dydaktyczne.

 6. Sprzęt audiowizualny znajdujący się w świetlicy obsługują wychowawcy.

 7. Za wszystkie uszkodzenia wyposażenia sprzętu, pomocy dydaktycznych, spowodowane przez uczniów odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice.

 8. Konsekwencją dwukrotnego upomnienia wychowanka (przez wychowawcę) za rażąco niewłaściwe zachowanie w świetlicy i stołówce szkolnej jest powiadomienie rodziców i skreślenie z listy osób korzystających ze świetlicy i obiadów.

 9. Na świetlicy i w szkolnej stołówce obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego.

 10. Uczniowie powinni mieć zgodę wychowawcy lub zezwolenie od rodziców na zwolnienie z zajęć.

 11. Uczeń mający zajęcia zastępcze za lekcje ujęte w planie powinni przebywać w sali, w której odbywają się zajęcia oraz aktywne w nich uczestniczyć.

 12. Świetlica zapewnia opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii.

 13. Nie opuszczamy świetlicy bez wiedzy i zgody wychowawcy.

 14. Usprawiedliwiamy swoją nieobecność na zajęcia nie spóźniamy się.

 15. Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie.

 16. Zabrania się wchodzenia do świetlicy w czasie obiadu, uczniom nie spożywającym posiłku oraz rodzicom.

 17. W świetlicy nie chodzimy w okryciach wierzchnich i czapkach (zostawiamy je w szatni).

 18. Obowiązuje zmiana obuwia w świetlicy i stołówce szkolnej.
   

horizontal rule

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH 

 

08.00 - 11.00
bullet

Schodzenie się dzieci

bullet

Poranne rozmowy

bullet

Dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie książeczek)

bullet

Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca (plastyczne, czytelnicze, zabawy tematyczne, pogadanki i rozmowy, konkursy, quizy, zajęcia integracyjne)

bullet

Gry i zabawy na boisku szkolnym lub na placu zabaw (zwłaszcza w okresie wiosny i lata)

bullet

Dowolne gry i zabawy dzieci oraz dla chętnych zajęcia czytelnicze, np. czytanie bajek, baśni, opowiadań, prasy dla dzieci

11.00 - 12.00

bullet

Porządkowanie gier i zabawek, ustawianie stolików, krzeseł

12.00 - 13.30
bullet

OBIAD

13.30 - 15.00
bullet

Zajęcia planowanie z grupami:
-   Odrabianie lekcji
-   Gry, zabawy i zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej
-   Zajęcia rozwijające aktywność twórczą
-   Zajęcia plastyczne
-   Quizy, konkursy
-   Dowolne zajęcia wg pomysłu dziecka – rysowanie, czytanie, gry planszowe, lepienie z plasteliny, itp.
-   Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali